Opracowanie programów nauczania dla 4 zawodów z branży ekonomiczno-administracyjnej uwzgledniających współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji.

W ramach tego zadania opracowane zostaną programy nauczania dla 4 zawodów z BEA: technik administracji, technik handlowiec, technik ekonomista; technik rachunkowości. Opracowane programy będą uwzględniały przepisy dotyczące podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz ramowych planów nauczania. Programy realizacji specjalizacji w poszczególnych zawodach będą określały zasady organizacji specjalizacji oraz wymiar godzinowych zajęć.

Wszystkie materiały wytworzone w ramach tego projektu będą zgodne z obowiązującymi i oczekującymi na wejście w życie z przepisami prawa oświatowego oraz przepisami prawa z zakresu szkolnictwa wyższego.

W celu rzetelnego dostosowania opracowanych materiałów do potrzeb szkół w całym kraju oraz pracodawców zostaną zorganizowane spotkania:

  • W kwietniu oraz maju realizowane zostaną warsztaty z dyrektorami szkół i nauczycielami PNZ oraz nauczycielami akademickimi właściwymi dla danego zawodu w 4 zawodach z BEA. Warsztaty są prowadzone przez ekspertów dla 4 zawodów: t. administracji, t. handlowiec, t. ekonomista, t. rachunkowości.
  • Dodatkowo będą prowadzone konsultacje z pracodawcami w 4 zawodach po 2 spotkania właściwe dla BEA.

W wyniku realizacji zadania do końca maja 2019r. opracowane zostaną programy nauczania dla 4 zawodów z BEA: technik administracji, technik handlowiec, technik ekonomista; technik rachunkowości.