O projekcie

TEB Edukacja Sp. z o.o. jest Beneficjentem projektu pt. „ Kształcenie jutra! Nowy model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej ekonomiczno-administracyjnej”

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wypracowanie rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowcach z wyższymi zawodu dla branży ekonomiczno-administracyjnej poprzez opracowanie: przykładowego programu nauczania dla 4 zawodów z branży uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi, przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców, propozycji działań związanych z zapoznanie uczniów i nauczycieli z nowymi technologiami w branży oraz przykładowych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu trwającego od 01.01.2019 do 31.12.2020r.

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celi szczegółowych:

 • opracowanie przykładowego programu nauczania dla 4 zawodów z branży ekonomiczno-administracyjnej uwzględniających współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji;
 • opracowanie przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej i wyższej oraz opracowanie przykładowych form doskonalenia nauczycieli;
 • opracowanie propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w 4 zawodach branży ekonomiczno-administracyjnej;
 • pilotaż przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi oraz opracowanie przykładowego modelu współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami uwzględniający również ich współpracę z organizacjami branżowymi lub pracodawcami.

Projekt w swym zakresem będzie obejmował działania w ramach następujących zawodów.

 • Technik administracji
 • Technik handlowiec
 • Technik ekonomista
 • Technik rachunkowości

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Osi Priorytetowej II PO WER: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, szkoły branżowe I i II stopnia, zasadnicze szkoły zawodowe. Osiągnięciem celu głównego projektu i celów szczegółowych jest możliwe przede wszystkim ze względu na doświadczenie i potencjał Partnerów projektu.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Odsetek szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach objętych wsparciem, które wykorzystują wypracowane rozwiązania w zakresie współpracy ze szkołami wyższymi:10%
 • Liczba zawodów, dla których zostały opracowano przykładowe rozwiązania w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższym: sztuk 2.
 • Liczba opracowanych przykładowych programów nauczania uwzględniających współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji dla grup zawodów ujętych w obszarze ekonomiczno-administracyjnym: sztuk 4.
 • Liczba zawodów, w których opracowano przykładową organizację zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej i wyższej: liczba sztuk 4.
 • Liczba zawodów, w których opracowano przykładową przykładowe formy doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego: liczba sztuk 4.
 • Liczba zawodów, w których opracowano propozycję działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w grupie branżowej ekonomiczno-administracyjnej: liczba sztuk 4.
 • Liczba zawodów, dla których zostało przeprowadzone pilotażowe zdrożenie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół prowadzących kształcenia zawodu z uczelniami: sztuka 2.

Wartość projektu: 1 570 296,96 zł
Wartość dofinansowania 1 570 296,96 zł
Wartość wkładu własnego: 0,00 zł
Poziom dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych.

DO POBRANIA:

Modelowe programy nauczania opracowane w ramach projektu

 • Program nauczania technik ekonomista
 • Program nauczania technik handlowiec
 • Program nauczania technik ekonomista
 • Program nauczania technik rachunkowości