Opracowanie przykładowych organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej i wyższej oraz opracowanie przykładowych form doskonalenia nauczycieli.

W ramach tego zadania zrealizowane zostaną następujące działania opracowane zostaną przykładowe formy zajęć oddzielnie dla każdego z 4 zawodów z BEA oraz opracowane zostaną przykładowe formy doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego dla zawodów: technik administracji; technik handlowiec, technik ekonomista, technik rachunkowości.

Przykładowa organizacja zajęć dla uczniów przez wykładowców dla każdego z 4 zawodów uwzględniać będzie:

  • wymiar godzinowy zajęć przeprowadzonych na uczelni;
  • formy zajęć: na uczelni, np. wykłady, zajęcia, prelekcje, prezentacje, spotkania, konferencje, sympozja, doświadczenia, a także przykładowe formy zajęć w szkole;
  • metody i firmy pracy z uczniem;
  • zasady opieki nad uczniami podczas zajęć na uczelni..

Formy doskonalenia nauczycieli będą zgodne z przepisami rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia oraz Wytyczne Ministra Rozwoju i finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Ponadto zorganizowane zostaną warsztaty z dyrektorami szkół i nauczycielami PNZ oraz nauczycielami akademickimi właściwymi dla danego zawodu w celu konsultacji opracowanych materiałów. Będą to 1 dniowe warsztaty dla 4 zawodów z branży BEA – warsztaty są zaplanowane na czerwiec 2019 r.

W wyniku realizacji zadania do końca lipca 2019 r. opracowana zostanie przykładowa organizacja zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej i wyższej oraz przykładowe formy doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego dla zawodów: t. administracji, t. handlowiec, t. ekonomista, t. rachunkowości.